ประกาศจากการบินไทย มาตรการการดูแลผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

มาตรการการดูแลผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงไปทั่วโลก ทำให้แต่ละประเทศเพิ่มมาตรการ การเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มงวด บริษัท การบินไทย จำกัด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหยุดทำการบินชั่วคราว รายละเอียดดังนี้
เส้นทางภูมิภาค ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563
เส้นทางยุโรปในช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563
เส้นทางภายในประเทศตั้งแต่ 31 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่จำเป็นต้องหยุดบินชั่วคราว อันเนื่องมาจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯจึงมีข้อเสนอ 3 แบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเลือกดังนี้
1. ขยายเวลาการเดินทาง
2. แปลงบัตรโดยสารให้เป็น Travel voucher
3. การขอคืนเงิน สำหรับบัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วน

กรณีลูกค้าถือบัตรโดยสารการบินไทย และสำรองทื่นั่งในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ลูกค้าสามารถพิจารณา และเลือกข้อเสนอ 1 ข้อตามความต้องการ จากข้อเสนอทั้งหมด 3 ข้อ ส่วนลูกค้าทีสำรองที่นั่งในเที่ยวบินภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 นั้นทางบริษัทฯ มีข้อเสนอคือ การขยายเวลาการเดินทางไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

1. ขยายอายุบัตรโดยสาร (สำหรับหมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 217-)

กรณีที่ลูกค้า เลือกรับบริการข้อนี้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงให้บัตรโดยสารให้สามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตามหากท่านยังไม่กำหนดวันเดินทางใหม่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาการเดินทางไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ลูกค้าได้รับการขยายเวลาการเดินทางเรียบร้อยแล้ว และต้องการสำรองที่นั่งใหม่ กรุณาดำเนินการดังนี้

a) ติดต่อตัวแทนจำหน่าย กรณีบัตรโดยสารเดิมออกโดยตัวแทนจำหน่าย

b) ติดต่อ

สำนักงานบัตรโดยสาร

  • ของการบินไทยเพื่อออกบัตรโดยสารใหม่ก่อน Travel voucher จะหมดอายุ
  • หรือศูนย์บริการสำรองที่นั่งการบินไทย กรณีบัตรโดยสารเดิมออกจากการบินไทยโดยตรง

หมายเหตุ: บัตรโดยสารที่ได้รับการขยายเวลาเดินทาง จะต้องใช้เดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเส้นทางและ รหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) เดิม โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม

2. Travel voucher (สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้มีการใช้งาน และเริ่มต้นด้วยหมายเลข 217-)

  • หากท่านถือบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านสามารถเปลี่ยนเป็น Travel voucher ซึ่งจะมีมูลค่าเท่ากับราคาบัตรโดยสารเดิมของท่าน
  • หมายเหตุ : แบบฟอร์มการขอรับข้อเสนอ การเปลี่ยนบัตรโดยสารให้เป็น Travel voucher นี้ ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หากบัตรโดยสารของลูกค้าออกโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศดังกล่าว กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

 

2.1 บัตรโดยสารระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะสามารถนำมาแปลี่ยนเป็น Travel voucher ได้

2.2 ลูกค้าจะต้องติดต่อขอเปลี่ยนบัตรโดยสารเป็น Travel voucher ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

2.3 Travel voucher สามารถใช้แทนเงินสดในการออกบัตรโดยสารบนเส้นทางของการบินไทย หรือ เที่ยวบินร่วมไทยสมายล์ เท่านั้น

2.4 Travel voucher จะถูกนำส่งไปยังอีเมล์ของท่านที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้

2.5 Travel voucher มีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ออก

2.6 กรุณาติดต่อ

สำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย

 เพื่อออกบัตรโดยสารใหม่ก่อน Travel voucher จะหมดอายุ

2.7 บริษัทฯอาจเรียกเก็บส่วนต่างของค่าโดยสาร / ภาษี / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารใหม่

2.8 Travel voucher สามารถโอนเป็นชื่อผู้อื่นได้

2.9 Travel voucher ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. การขอคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วน

  • บัตรโดยสารในเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ใช้เดินทางแล้วบางส่วน และตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น (หมายเลขบัตรโดยสารของการบินไทย เริ่มต้นด้วยหมายเลข 217) บัตรโดยสารจะถูกนำมาคำนวณราคาใหม่เพื่อคืนเงินสำหรับส่วนที่เหลือ
  • หมายเหตุ: การขอคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารที่ใช้แล้วบางส่วน ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านตัวแทนการขายในยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือ ญี่ปุ่น ลูกค้าต้องติดต่อผ่านตัวแทนการขายของท่านเพื่อขอรับเงินคืน

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีจำนวนผู้ที่ส่งเรื่องเข้ามาดำเนินการเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดความล่าข้าในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องบัตรโดยสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสารและเป็นไปตามประกาศล่าสุดของรัฐบาล

ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจในช่วงเวลาวิกฤตและความไว้วางใจเสมอมา